Privacy beleid

Rechtsvorm:
Vennootschapsnaam:
Handelsnaam: Hertog makelaars
Beroepstitel : Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 502 883
Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 7, 1850 Grimbergen
BTW-nummer: BE
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer :  +32 2 303 45 45
E-mail:  info@
Hyperlink(s) Website: www.hertog-makelaars.be.

 1. Dit privacybeleid legt uit hoe Hertog Makelaars omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Hertog Makelaars in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).
 2. Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
 3. Hertog Makelaars hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Hertog Makelaars behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Hertog Makelaars evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en sinds 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

  Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

 4. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Hertog Makelaars op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.
 1. Hertog Makelaars, met zetel te Brusselsesteenweg 7, 1850 Grimbergen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
 2. Hertog Makelaars is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Hertog Makelaars bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
 3. Hertog Makelaars kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Hertog Makelaars en volgens de instructies van Hertog Makelaars te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van  Hertog Makelaars‘genoemd).
 4. Voor alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy kunt u zich richten tot de zaakvoerder. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail te sturen naar info@
 1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonsgegevens: voornaam & familienaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, elektronische identificatiegegevens en woningkenmerken
 2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.
 3. Hertog Makelaars verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
 1. Hertog Makelaars verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Hertog Makelaars zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt. Hertog Makelaars verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
 1.  Hertog Makelaars dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Hertog Makelaars moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt. Hieronder vallen onder meer:

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Hertog Makelaars uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

 1.  Contractuele relaties tussen Hertog Makelaars en u als klant. Alvorens contracten te sluiten dient Hertog Makelaars soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere:

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Hertog Makelaars een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Hertog Makelaars worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract. Meer bepaald verwerkt Hertog Makelaars uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

Hertog Makelaars kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 1. Gerechtvaardigde belangen van Hertog Makelaars. Hertog Makelaars verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Hertog Makelaars ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
 1. Specifiek gerechtvaardigd belang van Hertog Makelaars : direct marketing doeleinden. Hertog Makelaars voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Hertog Makelaars onder meer:

Hertog Makelaars kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Hertog Makelaars eerst uw specifieke toestemming te vragen. Door dit privacybeleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

 1. Hertog Makelaars behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht. Hertog Makelaars kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Hertog Makelaars bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
 1. In sommige gevallen is Hertog Makelaars bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

Hertog Makelaars draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

Hertog Makelaars dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Hertog Makelaars gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld. In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Hertog Makelaars ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren.

Hertog Makelaars zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Hertog Makelaars en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 
 1. Hertog Makelaars bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.
 1. Hertog Makelaars zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Hertog Makelaars, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 
 1. Hertog Makelaars hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Hertog Makelaars neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

  In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Hertog Makelaars gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Hertog Makelaars onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Hertog Makelaars u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 1. Recht van inzagen verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaarVoor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
 1. Recht om een klacht in te dienen. U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Hertog makelaars, Brusselsesteenweg 7, 1850 Grimbergen, of per e-mail naar info@. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.
 1. Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing of app van Hertog Makelaars kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.
 1. De website van Hertog Makelaars maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
 1. U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Hertog Makelaars
  gebruikt, uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.De werkwijze is afhankelijk van de browser die u gebruikt en kan u raadplegen via onderstaande links.

Deze website maakt gebruik van cookies,  meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid.